1. Smluvní vztah
Vzájemný smluvní mezi Striatum s.r.o. cestovní kanceláří, IČO 28456033  (dále jen CK) a právnickými a fyzickými osobami a organizacemi (dále jen zákazník) vzniká na základě zákazníkem podepsané cestovní smlouvy potvrzené CK a úhrady zálohy zákazníkem na účet CK a řídí se příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a všemi dalšími platnými zákonnými předpisy ČR, které s tímto vztahem souvisí.

2. Sjednané služby
Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedených na cestovní smlouvě. Rozšíření služeb nebo jejich změny nad rámec smlouvy musí být ze strany CK písemně potvrzeny a zákazníkem uhrazeny před započetím jejich čerpání. Délka zájezdu je určena termíny uvedenými v cestovní smlouvě.

3. Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou potvrdí CK v cestovní smlouvě. Ceny jsou cenami smluvními mezi CK na straně jedné a zákazníkem na straně druhé. Obsah cen je uveden u nabídky jednotlivých služeb. Ceny obsahují DPH a pojištění. Ceny zájezdů a případných navazujících služeb jsou uvedeny na webových stránkách CK a jsou kalkulovány dle kurzu ČNB vůči EUR k datu 31.1.2009. Případné zvýšení ceny zájezdu bude provedeno o částku, odpovídající hodnotě, o kterou došlo k navýšení ceny výše uvedených služeb, resp. o částku odpovídající navýšení směnného kurzu české koruny použitého při stanovení ceny zájezdu o více než 10%. Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle CK zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu.

4. Zrušení zájezdu, storno-podmínky a storno-poplatky
Zákazník je oprávněn zrušit svou smlouvu s CK kdykoliv před odjezdem. Toto zrušení musí být provedeno písemně a průkazně předáno (doručeno) CK, jinak je neplatné. Za zrušení zájezdu ze strany zákazníka je CK oprávněna účtovat si následující storno-poplatky:
více než 30 dní před začátkem........1000Kč
21-30 dní před začátkem.....................25%  z ceny zájezdu  
21-15 dní před začátkem .................50% z ceny zájezdu                
7-14 dní před začátkem...................75% z ceny zájezdu    
méně než 7 dní před začátkem....100%  z ceny zájezdu

V případě, že se zákazník nedostaví k odletu na zájezd nebo se nedostaví k čerpání služeb v místě ubytování, či zruší svou účast v průběhu zájezdu nebo svévolně nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na vrácení jím uhrazené finanční částky. Stornuje-li zákazník účast na zájezdu před jeho zahájením, může uplatnit u pojišťovny nárok na úhradu storno-poplatků. Toto může uplatnit ve smyslu platných podmínek příslušné pojišťovny o pojištění storna zájezdu a to pouze, je-li pro tento případ pojištěn.

5. Ubytování, stravování
Zákazník má nárok pouze na služby uvedené v Cestovní smlouvě. Je povinností zákazníka zkontrolovat si před odjezdem, zda jsou v poukazu (voucheru) uvedeny všechny služby, které zaplatil. Jakékoliv písemné úpravy poukazu ze strany zákazníka nejsou přípustné. Stravování v zahraničí je poskytováno dle norem a zvyklostí zahraničního partnera.

6. Povinné smluvní pojištění
Na jeho základě vzniká zákazníkovi pojištěnému cestovní kanceláří právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku: neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu,nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil jen z části.Podrobná ustanovení o podmínkách a rozsahu pojištění zákazníků CK jsou uvedena v dokladu pojišťovny, který obsahuje název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události.

7. Reklamace
Pro případ, že zájezd, nebo jiná plnění neprobíhají podle platné cestovní smlouvy, je zákazním oprávněn provést reklamaci a žádat odstranění nedostatků. Reklamaci vždy provádí zákazník a nikoliv spolucestující osoba, vyjma případu, kdy je jasně stanoveno, že taková osoba zákazníka zastupuje. Zákazník je povinen své požadavky oznámit neprodleně tak, aby mohla být včas sjednána náprava na místě samém. V případě reklamace kontaktuje zákazník nejdříve zástupce CK v místě vzniku závad, nebo přímo odpovědného pracovníka CK a aktivně přistupuje k jejímu vyřešení. Pokud nebude stížnost podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném ohlášení nevznikly. Delegát (zástupce partnerské CK) v místě pobytu je povinen uvedené reklamace řešit přímo na místě vzniku. Veškeré reklamace, které nebudou vyřešeny a odstraněny, budou s ním sepsány a budou se následně řešit po ukončení zájezdu. Rovněž lze podat reklamaci za respektování předešlého u CK, ale nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu. Toto doporučujeme učinit písemnou formou. CK je oprávněna při vyřizování reklamace v místě konání zájezdu řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou odpovídající kompenzací. Reklamaci může zákazník uplatnit i u smluvního prodejce, který mu prodej zájezdu zprostředkoval.

8. Závěrečná ustanovení
Vyplněním a podpisem Cestovní smlouvy na zájezd CK bere zákazník na vědomí tyto Všeobecné smluvní podmínky a souhlasí s nimi. Ústní informace, které zákazník obdrží na prodejním místě, nezavazují CK více než je uvedeno v písemné nabídce a v písemném programu zájezdu. Při poskytování slev ze zájezdu nemusí CK přistoupit na to, aby se jednotlivé typy slev sčítaly. Tyto zájezdy jsou produktem cestovní kanceláře Striatum s.r.o. 
Cestovní kancelář Striatum s.r.o., se sídlem na Koněvova 2660/141 je v souladu se zákonem 159/1999 Sb. pojištěna pro případ úpadku cestovní kanceláře u pojišťovny Česká podnikatelská pojišťovna.

Jazykové kurzy jsou produkty cestovní kanceláře Striatum s.r.o., IČ 28456033